program 500+: forum dyskusyjne

Zasady i warunki programu 500 Plus

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42.

Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie
1. Beneficjenci programu
Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni...

2. Wysokość świadczenia wychowawczego
Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które określają warunki programu 500 Plus...

3. Kryterium dochodowe
Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż 1 200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Pod uwagę brane będą dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów: pracy na etacie, umów cywilno - prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, świadczeń rodzinnych, a także dochody z gospodarstw rolnych...

4. Rozpoczęcie programu i terminy wypłat
Program rozpocznie funkcjonowanie prawdopodobnie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z Ustawą pierwsze pieniądze mają być wypłacone w drugim kwartale 2016 roku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Prawo do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko będzie przyznawane na 12 miesięcy. Osoby chcące otrzymać wsparcie na kolejny rok będą zobowiązane złożyć ponownie wymagane dokumenty. Pieniądze mają trafiać do uprawnionych najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym przysługuje im prawo do świadczeń...

5. Wniosek o przyznanie zasiłku
Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta. Wymagane będą dane osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Do wniosku dołączyć będzie trzeba zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko). Mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty pozwalające potwierdzić prawo do nabycia świadczenia...


6. Nadzór nad wykorzystaniem środków
Ośrodki pomocy społecznej będą mogły zgłosić do odpowiednich organów fakt marnotrawienia lub wydatkowania niezgodnego z przeznaczeniem pobieranych zasiłków. W konsekwencji może prowadzić to do utraty w części lub całości prawa do pomocy rządowej. Jeśli warunki programu 500 Plus nie będą przestrzegane przez pobierającego to świadczenie pieniężne będzie mogło zostać zastąpione pomocą rzeczową...

7. Finansowanie programu
Pieniądze na wypłatę świadczeń oraz finansowanie kosztów obsługi programu będą pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wydawanie środków ma być ściśle kontrolowane i rozliczane...

8. Ustawa: program 500 Plus
Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego określa ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: Program Rodzina 500 Plus (aktualnie projekt ustawy). Przepisy zawarte w ustawie odwołują się do wielu innych ustaw, które udostępniamy w niniejszym serwisie...


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus