program 500+: forum dyskusyjne

Świadczenie wychowawcze: weryfikacja

Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500 Plus będą przyznawane na okres 12 miesięcy (od 1 listopada do 31 października roku kolejnego). Odnowienie na następny okres wymagało będzie złożenia nowego wniosku, którego przyjęcie będzie możliwe od 1 września.

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na dany okres to nie oznacza, że uprawnione organy nie mogą wstrzymać wypłaty zasiłku.

Wstrzymanie lub ograniczenie wypłaty świadczenia może nastąpić w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej bądź inny organ publiczny przekaże organowi odpowiedzialnemu za przyznawanie i wypłatę świadczeń (wójt, burmistrz lub prezydent miasta, marszałek województwa) informację o fakcie marnotrawienia otrzymywanych pieniędzy lub niezgodnego z przeznaczeniem ich wydatkowania przez osobę uprawnioną.

Organy uprawnione mogą też zadecydować o przekazaniu takiej osobie części lub całości przysługującego świadczenia w formie materialnej.

Wstrzymanie wypłaty świadczenia może wystąpić w szczególności, gdy:

  • pobierający świadczenie wychowawcze nie udzieli w wyznaczonym terminie lub odmówi udzielnia wyjaśnień co do okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na prawo do świadczenia,
  • przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe świadczenie nie zostanie podjęte przez osobę uprawnioną.

Osoby, które pobrały świadczenie wychowawcze nienależnie są zobowiązane do jego zwrotu w całości.

Środki pobrane niezgodnie z warunkami programu Rodzina 500 Plus należy zwrócić na rachunek bankowy wskazany przez organ zajmujący się programem wraz z należnymi odsetkami. Kwota pobrana nienależnie wraz z odsetkami może być umorzona w części lub całości. Istnieje też możliwość odroczenia terminu lub rozłożenia spłaty na raty.


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus