program 500+: forum dyskusyjne

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego

Wg ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć troszkę później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będa dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, natomiast dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiaca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.

Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres
od 1 października do 30 września roku następnego.

Beneficjenci uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawny wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), a pieniądze będą im wypłacane co miesiąc, do końca wyżej wymienionego okresu. Jeżeli osoby pobierające zasiłek utracą do niego prawo na skutek osiągnięcia wyższych dochodów zostanie zawieszona wypłata świadczenia z miesiącem następującym po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym uzyskano wyższy dochód.

W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.

Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc
najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują.

Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują. Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat.

Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus