program 500+: forum dyskusyjne

Kryterium dochodowe programu 500 Plus

Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.

Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:

  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną
Dziecko niepełnosprawne tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyżej opisane zasady nie są ustalona na zawsze. Wysokość dochodów uprawniających do otrzymywania świadczenia będzie weryfikowana przez Radę Ministrów w oparciu o badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Ocena będzie prowadzona, co dwa lata i w przypadku uzasadnionych przesłanek kwoty zostaną zmienione.

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

  • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
  • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,
  • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
  • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający.

W przypadku gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzykanie dochodu.


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus