program 500+: forum dyskusyjne

Dla kogo przeznaczony jest program 500 Plus

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa grupę beneficjentów, którzy będą mogli pobierać świadczenie wychowacze w wysokości 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne
 • dziecko małżonka
 • dziecko przysposobione (adoptowane)
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną

do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Dla kogo 500 zł na dziecko? Świadczenie będą mogli pobierać:

 • rodzice
 • jeden rodzic
 • opiekunowie prawni
 • faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:

 • obywatele Polski
 • cudzoziemcy:
  • gdy stosują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych
  • gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych
  • gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich:
   • z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy.
   • którzy przybyli do Polski na studia
   • mogących pracować w oparciu o wizę

Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus